Skip to main content

Renditingimused

1. DEFINITSIOONID

  • Rendileandja – Foodchicks (Greslin Invest OÜ)
  • Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik)
  • Varad – renditav seade
  • Tagastusleht – tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist
  • Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht
  • Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

2. INVENTARI VÄLJASTAMINE

Rendileandja on seotud pakkumisega tingimusel, et Rentniku pakkumise kinnitamise hetkel on Rendileandjal olemas vaba inventar. Inventar väljastatakse kokku lepitud ajal peale Rentnikule esitatud arve tasumist.

3. RENDIPERIOOD

Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud Vara väljastamise- ja tagastamispäeva vahel.

 4. RENDITUD VARA TAGASTAMINE

Renditud Vara tuleb tagastada Rendileandjale samas seisukorras, nagu see oli Rentnikule väljastatud. Juhul kui renditud Varal ilmnevad puudused, Vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule, on Rentnik kohustatud teavitama koheselt Rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks Rentnik Vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning Rentniku valduses.

 5. LÕHUTUD VÕI RIKUTUD VARA KAHJUDE HÜVITAMINE

Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.

 6. RENDITUD VARA VASTUTUS

Rentnik kannab täielikku vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud Vara hävinemisel või kadumisel või varastamisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama asemele soetatava Varaga samaväärse inventari maksumuse.

 7. LEPINGU SÕLMIMINE

Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks Rentniku poolt Foodchicks kodulehel tingimustega nõustumisel.

Jäätise tellimine on lihtne 😉